Home Wijngebieden   Info Nieuws Onze producten   Degustaties   Prijslijst Contacteer ons   Wijn bestellen  

Bonsella CommV Oudebaan, 34  9280 Lebbeke - BTW: BE  0839.838.272 - e-mail: info.bonsella@gmail.com       Algemene voorwaarden

Privacyverklaring


BONSELLA

Algemene voorwaarden

1.  Voorwerp
Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Bonsella CommV, met maatschappelijke zetel te Oude Baan 34, B - 9280 Lebbeke, ingeschreven onder  kruispuntbank te Dendermonde met BTW BE 0839.838.272 hebbende als één van de hoofdactiviteiten de verkoop van wijnen aan ondernemingen, horeca en particulieren, door rechtstreekse verkoop, met levering voorzien in België.

Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering.

De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.
2. Definities

In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt bedoeld met “Verkoper” Bonsella CommV, met “Koper” de persoon, de firma, de vennootschap of de rechtspersoon die de bestelling plaatst, met “Goederen” de

Goederen die zijn beschreven in de Verkopersbevestiging van de Bestelling, met “Diensten” de Diensten zoals vermeld in de Verkopersbevestiging, met “Bestelling” de schriftelijke overeenkomst (met inbegrip

van deze Voorwaarden) tussen de Koper en de Verkoper voor het leveren van Goederen en/of Diensten, met “prijs” de prijs die door de Koper aan de Verkoper moet worden betaald

voor de Goederen en/of Diensten. Met “Andere Producten” wordt bedoeld de producten die als dusdanig zijn geïdentificeerd op de Bonsella CommV website www.bonsella.be die van tijd tot tijd wordt aangepast.

3. De bestelling

Alle bestellingen moeten schriftelijk worden geplaatst en zijn onderworpen aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Bonsella heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken.

Bestellingen plaatst u per doos van 6 of 12 flessen of door middel van aangeboden selecties en hoeveelheden voor proefpaketten of geschenkpaketten.

De verkoper zal de ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigen en de leveringstermijn bevestigen aan de klant. Indien bepaalde van de gevraagde producten niet beschikbaar zijn zal Bonsella de betreffende informatie zonder verwijl aan de aankoper meedelen.

Geen enkele voorwaarde van de Koper en geen enkele voorstelling, garantie, waarborg of andere verklaring die niet in de bevestiging van de bestelling van de Verkoper vermeld is of waarmee de Verkoper niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd, zal voor de Verkoper bindend zijn.

Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Bonsella CommV. In geval van annulering is er door de klant aan ons een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling.

4. Alcohol & Verantwoordelijkheid

Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar , bestellingen worden enkel aanvaard van: a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar- b. juridische entiteiten met zetel in België.

Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de koper dat hij/zij ouder is dan 18 jaar en verantwoordelijk is voor de aankoop.

5. Prijzen

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per eenheid, fles of in geval van proefpakketten per proefpakket, conform de vermelding op website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt.  Indien niet anders aangegeven, gaat het hier om flessen met 0,750 Liter inhoud.

Alle catalogusprijzen zijn inclusief BTW (21%, tenzij anders vermeld) en exclusief verpakkingsheffing en transportkosten.

Bonsella heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Daarnaast kan Bonsella haar prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (wet, BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ...).
Alle aanbiedingen van Bonsella zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de bestelde wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. De aankoper heeft dan het recht uw bestelling aan te passen of te annuleren.

6. Betaling
Uw bestelling wordt bij U aan huis geleverd of op het opgegeven afleveringsadres in België, nadat u uw bestelling heeft betaald op een door Bonsella opgegeven bankrekeningnummer met vermelding van het referentienummer van de bestelling op de bestelbon.

Indien een bestelling niet voorafgaandelijk aan de levering betaald wordt, behoudt Bonsella zich het recht voor om bestellingen te weigeren, zonder dat Bonsella tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn.

De bedragen van onze facturen zijn contant betaalbaar, netto zonder korting.  In geval van betwisting zijn alleen de rechtbank van Dendermonde bevoegd deze te beoordelen. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van € 75 en de hoogst mogelijke nalatigheidsinteresten zoals voorzien in de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

7. Transportkosten

Voor transportkosten binnen België kan Bonsella een forfaitaire transportkost van €10 tot €35 in rekening brengen. De informatie hieromtrent wordt bij aanvraag en bevestiging van uw bestelling medegedeeld.

Bestellingen worden alleen  geleverd in België.

Let op: de gefactureerde verzendkosten blijven ook bij ophaling van de goederen in de maatschappelijke zetel steeds verschuldigd.
8. De levering

De levering geschiedt binnen de 10 dagen na ontvangst van een volledige en correcte betaling van de bestelde goederen, tenzij anders vermeld bij de tekoop aanbieding of op de orderbevestiging. De geleverde goederen blijven eigendom van  Bonsella CommV tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de  interesten.

De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de aflever-/vrachtbon te ondertekenen. Na ondertekening/ aftekening van de aflever-/vrachtbon is hier geen discussie meer over mogelijk. De klant is steeds verplicht bij verandering van afleveringsadres, Bonsella hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Bonsella is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van leveringstijden. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de de leveringstijd. Mocht de leveringstijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd en de betaalde vergoeding terugbetaald.

Indien de levering een vertraging oploopt die is te wijten aan een handeling of nalatigheid van de Koper, of indien de Koper nalaat de nodige instructies te geven voor de verzending van de Goederen nadat hem werd meegedeeld dat de Goederen klaar zijn voor verzending, heeft de Verkoper het recht om de Goederen op kosten van de Koper in een geschikt magazijn onder te brengen. Wanneer de Goederen in het magazijn worden ondergebracht, wordt de levering geacht te zijn uitgevoerd en zal het risico voor de Goederen worden overgedragen op de Koper en zal de Koper de Verkoper betalen.

Bestellingen worden alleen geleverd in België.

9. Verzakingsbeding

Afgeleverde goederen worden niet teruggenomen of terugbetaald.

10. Eigendomsvoorbehoud

De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door Bonsella .

11. Garantie

De klant dient bij levering steeds de goederen te controleren op zichtbare schade.  Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc. ) dient de klant onmiddellijk een levering onder voorbehoud te maken, zoniet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens binnen 7 dagen na levering Bonsella hiervan per e-mail in kennis te stellen.
Geleverde wijnen die niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, worden niet teruggenomen.

12. Beperking van aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van de Verkoper en de Filialen van de Verkoper voor alle schade, eisen of processen die op welke wijze dan ook ontstaan zal een bedrag gelijk aan de Contractprijs niet overschrijden. Niettegenstaande het bovenvermelde of andere bepalingen van dit Contract, zijn de Verkoper en de Filialen van de Verkoper in geen geval aansprakelijk voor winstderving, toename van de kosten, verlies van inkomen, verlies van contracten, of elk daaruit voortvloeiend of indirect verlies

13. Overmacht
Bonsella is nimmer aansprakelijk voor overmacht situaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Bonsella niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Het Contract kan daarom zonder enige verplichting worden opgeschort indien en in de mate dat de uitvoering ervan wordt verhinderd of vertraagd door omstandigheden waarover de betrokken partij geen redelijke controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot (overmacht, oorlog, gewapend conflict of terroristische aanslag, ordeverstoring, staking, lock out, breuk, diefstal, ontploffing, brand, overstroming, ongeval, sabotage, beslissingen of handelingen van de regering, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, gerechtelijk bevel)

14. Bescherming van het Privéleven

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Bonsella.

Deze gegevens kunnen voor marketingdoeleinden uitgaande van Bonsella zelf gebruikt worden, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van bestelling.

Naar aanleiding van de General Data Protection Regulation (GDPR) kan u ons (bovenop de privacyrechten die al voorzien zijn in ons huidige privacybeleid) ook vragen om de persoonsgegevens die u ons rechtstreeks hebt gegeven in een eenvoudig leesbaar formaat te ontvangen én door te geven aan derden.

De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Ten dien einde volstaat het een e-mail te sturen naar info.bonsella@gmail.com.

Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds per e-mail terecht bij Bonsella, op het voormelde e-mailadres.

De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de emailcommunicatie tussen hem en Bonsella de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit.

De klant wordt aangeraden zijn e-mailadres regelmatig op nieuwe post te controleren. Voor uitgebreide informatie raadpleeg onze privacyverklaring.
15. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Al onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract-en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht.

De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing.

De kopregels van de Clausules en paragrafen van de algemene voorwaarden zijn enkel hulpmiddelen en hebben geen enkele invloed op de interpretatie van de Clausules en paragrafen

In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Dendermonde  bevoegd naar keuze van Bonsella.

16. Gebruik van cookies

Wij willen de bezoekers van deze website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat de bezoeker ervan ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.


17. Website Disclaimer

De website van Bonsella dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie van algemene aard. De inhoud, met inbegrip van de product‐ en/of bedrijfsnamen, afbeeldingen, merken, logo’s, teksten, foto’s & andere media, data e.d. zijn beschermd door rechten en behoren toe aan Bonsella of rechthoudende derden. De inhoud van de website wordt door Bonsella zorgvuldig samengesteld, onder voorbehoud van mogelijke onjuistheden of anderzijds materiële vergissingen. Dit is eveneens van toepassing voor mogelijke andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken.

De inhoud van de website kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bonsella geeft geen garanties omtrent de werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website alsook voor enige vorm van schade, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Bonsella’s website is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik voor publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Bonsella.

Bonsella aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.Algemene voorwaarden