Home Wijngebieden   Info Nieuws Onze producten   Degustaties   Prijslijst Contacteer ons   Wijn bestellen  

Bonsella CommV Oudebaan, 34  9280 Lebbeke - BTW: BE  0839.838.272 - e-mail: info.bonsella@gmail.com       Algemene voorwaarden

Privacyverklaring


BONSELLA

1. Privacyverklaring door Bonsella CommV, (hierna Bonsella).

Iedere persoon die onze website gebruikt (hierna ‘Gebruiker’ genaamd), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze gegevens kunnen informatie bevatten die ons toestaat de Gebruiker te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen..

We gebruiken en verwerken enkel  de persoonlijke gegevens van de Gebruiker in overeenstemming met de Privacywet en alle andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betreft een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens alsook de Europese regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens in de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook gekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR), van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Er mag bij de Gebruiker van de website van Bonsella geen misverstand bestaan over de beveiliging van de bij ons bekende klantgegevens. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe en waarom we je gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken en wat u als Gebruiker kunt doen als u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen. We nemen onze verantwoordelijkheid om uw privacy te waarborgen.


2. Persoonsgegevens die door Bonsella worden verwerkt

De Gebruiker is degene op wie de persoonsgegevens die worden verwerkt betrekking hebben. Alle respectievelijke persoonsgegevens worden door Bonsella verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is.

Doordat de Gebruiker onze website gebruikt, hetzij door zijn/haar persoonsgegevens mede te delen via ons contactformulier, in te schrijven op onze nieuwsbrief of bij het maken van een bestelling verklaart u als Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord dat Bonsella uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerkt.

Op de webpagina's waar persoonlijke gegevens gevraagd worden, wordt de Gebruiker duidelijk gemaakt welke gegevens verplicht zijn - aangeduid door het symbool (*) - of welke facultatief, alsook wat eventueel de gevolgen zijn indien deze gegevens niet doorgegeven worden.

De volgende persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen derhalve verwerkt worden :

naam en voornaam

adresgegevens

telecom contactnummer (mobiel- of  vast telefoonnummer)

e-mail adres

IP-adres (°)

verbruikersgegevens (°°)


(°) ADSL-gebruikers hebben een vast IP-adres dat bestaat uit een unieke code van getallen die een website of computer op het internet vertegenwoordigt. Gebruikers van een ISDN-modem krijgen iedere keer dat zij inbellen een bepaald nummer toegewezen uit het IP-adressenbestand dat hun provider tot haar beschikking heeft.

(°°) Elke server (www, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u op inlogt, registreert gegevens over het verbruik, zoals de soort verbinding, het telefoonnummer (dit wordt niet opgeslagen als u een geheim nummer hebt), het IP-adres van de Gebruiker, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. Bonsella.be kan deze gegevens gebruiken voor het achterhalen en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de netwerkcapaciteit, het configureren van het platform en het voorkomen van misbruik. Anderzijds leveren deze gegevens informatie waarmee we onze diensten kunnen aanpassen indien dit noodzakelijk zou blijken.


3. Waarom heeft bonsella die gegevens nodig ?

Bonsella gebruikt uw gegevens als Gebruiker om de door u gemaakte bestellingen gemakkelijk uit te voeren. Uw gegevens zullen we uitsluitend gebruiken met uw toestemming en uitsluitend aan mogelijke derden ter beschikking stellen die betrokken kunnen zijn bij het uitvoeren van uw bestelling (e.g. verzending en/of levering van uw bestelling).

De verzamelde gegevens van de Gebruiker worden gebruikt om volgende diensten te leveren:

a) Bestellingen

Als de Gebruiker een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, telefoon en  afleveringsadres nodig om de verwerking, facturatie en levering van uw bestelling(en) uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Bij het ontbreken van de gevraagde inlichtingen kan uw bestelling niet uitgevoerd worden.

b) Nieuwsbrief, aanbiedingen, activiteiten

Bonsella wil haar totale aanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens omtrent de voorkeuren en interesses van onze gebruikers kunnen wij onze aanbiedingen zo goed mogelijk afstemmen op hun wensen. Dit kan gebeuren door het aanbieden van nieuwsbrieven, het verschaffen van informatie omtrent nieuwigheden, geplande degustaties, speciale aanbiedingen en promoties. Als u als Gebruiker deze niet langer wenst te ontvangen geven wij u steeds de mogelijkheid  om u uit te schrijven van deze nieuwsbrief en/of mails.


4. Bijhouden van gegevens door Bonsella

Als we het hebben over gegevens en persoonlijke gegevens in deze Privacyverklaring, bedoelen we persoonlijke gegevens die de Gebruiker identificeren of die kunnen worden gebruikt om de Gebruiker te identificeren, zoals naam en contactgegevens.

De verzamelde informatie is eigendom van Bonsella en wordt uitsluitend  intern gebruikt om haar eigen dienstverlening zoals marketingdoeleinden aan de Gebruiker van de website te verzorgen. De door de  Gebruiker verstrekte gegevens worden derhalve nooit aan derden verkocht of medegedeeld, waardoor de Gebruiker dus niet ongevraagd reclame of ongewenste e-mail van onbekende derden zal ontvangen.

Als de Gebruiker ons zijn/haar gegevens verstrekt bewaren wij deze in een klantenbestand op een beveiligde server.  In betreffend klantenbestand wordt de betreffende  informatie -  volledige naam en facturatieadres, mobiel en/of vast telefoonnummer, e-mailadres, afleveringsadres – van de Gebruiker ingebracht.

De gegevens van de Gebruiker  worden bewaard zolang dit nodig is om vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker zijn/haar recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.


5. Rechten van de Gebruiker

Transparantie houdt in dat het voor de  Gebruiker duidelijk is dat zijn persoonsgegevens verzameld, gebruikt, geraadpleegd of op een andere manier verwerkt worden. De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals eerder uiteengezet. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

De Gebruiker kan ons vragen om zijn/haar persoonsgegevens die u Bonsella rechtstreeks hebt gegeven in een eenvoudig leesbaar formaat te ontvangen én door te geven aan derden.  De Gebruiker beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Ten dien einde volstaat het een e-mail te sturen naar info.bonsella@gmail.com.

Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de Gebruiker steeds per e-mail terecht bij Bonsella, op het voormelde e-mailadres.

Recht op uitschrijven uit onze databank : Als de Gebruiker onze mails niet langer wenst te ontvangen geven wij u steeds de mogelijkheid  om u uit te schrijven via info.bonsella@gmail.com.


6. Cookies

De website van Bonsella maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de koper opgeslagen wordt. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. De Gebruiker behoudt zich de mogelijkheid deze cookies te weigeren door deze functie te deactiveren in zijn/haar browser.

Door het gebruiken van deze website, gaat de Gebruiker akkoord met het privacy-beleid en tevens met het verzamelen en gebruiken van zijn/haar gegevens zoals beschreven in dit beleid.


7. Veiligheid van uw gegevens

Via strikte procedures binnen Bonsella verbinden wij ons om de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te garanderen. Voor gegevens die "online" verkregen werden, maken we o.a. gebruik van het beveiligde SSL Protocol dat de Gebruiker een hoog niveau van bescherming biedt.


8. Wijzigingen

Bonsella behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen mits de Gebruiker in kennis te stellen van betreffende wijziging(en)


9. Hoe uw rechten uitoefenen?

Indien de Gebruiker zijn/haar rechten wenst uit te oefenen, dient de Gebruiker een geschreven verzoek alsook een bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Bonsella naar het adres onder hoofding contact onderaan dit document of via e-mail aan info.bonsella@gmail.com. Bonsella zal zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek.  

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Bonsella, heeft deze het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in België: https://www.privacycommission.be/


11. Contact

Indien u Bonsella wenst te contacteren kan dat per e-mail op info.bonsella@gmail.com.

of op volgende postadres : Oude Baan, 34 – B-9280 Lebbeke
Privacyverklaring